Câu 5: Người lao động đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Căn cứ pháp lý: Điều 21 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Quy định tại Điều 21 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về đối tượng được hưởng chính sách không bao gồm người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động đang hưởng thai sản thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội và chưa chấm dứt hợp đồng lao động nên không được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời