Câu 5: Người lao động đã dừng đóng BHTN do ốm đau, bảo lưu, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động có được hỗ trợ?

Người lao động đã dừng đóng BHTN do ốm đau, bảo lưu, tạm hoãn đóng, ngừng đóng nhưng vẫn trong danh sách tham gia BHTN của đơn vị theo dữ liệu quản lý của cơ quan BHXH thì vẫn được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Chuyên mục: .