Câu 5: Mức vay tối đa doanh nghiệp có thể vay là bao nhiêu?

Căn cứ: Điều 39 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Cụ thể Điều 39 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu:

“1. Vay vốn trả lương ngừng việc: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

2. Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.”

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.