Câu 5: Doanh nghiệp phải làm gì để được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trên cơ sở dữ liệu quản lý thu cơ quan bảo hiểm xã hội lập và gửi thông báo giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về cho doanh nghiệp.

Trường hợp đơn vị có người lao động đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh đóng theo Mẫu số D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.