Câu 5: Chi lương ngừng việc đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

Căn cứ pháp lý: Điều 99 Bộ luật Lao động 2019; Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH; Khoản 6 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Tiền lương ngừng việc căn cứ theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019. Theo đó, có 03 trường hợp được trả lương ngừng việc:

(1) Ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động: người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động

(2) Ngừng việc do lỗi của người lao động:

– Người lao động có lỗi không được trả lương

– Những người lao động khác trong doanh nghiệp phải bị ngừng việc do lỗi này thì sẽ được trả lương theo mức thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu.

(3) Ngừng việc do sự cố bất khả kháng mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc người lao động, trả lương như sau:

– Ngừng việc dưới 14 ngày thì lương không được thấp hơn lương tối thiểu

– Ngừng việc từ 14 ngày trở lên thì lương do 2 bên thỏa thuận nhưng lương 14 ngày đầu không thấp hơn lương tối thiểu.

Hiện tại, doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo chỉ chị hoặc người lao động bị cách ly, phong tỏa đều có thể được áp dụng nguyên tắc lương ngừng việc cho trường hợp số (3) nêu trên.

Trong trường hợp doanh nghiệp có chi lương ngừng việc cho người lao động thì phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Căn cứ pháp lý:

– Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH: “Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.”

– Khoản 6 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH: “Trong thời gian người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.”

Như vậy, doanh nghiệp vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong giai đoạn chi lương ngừng việc. Đến khi không chi lương ngừng việc nữa mà vẫn chưa đi làm trở lại thì báo giảm không lương kèm thỏa thuận với người lao động.

Chuyên mục: .

Trả lời