Câu 46: Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg tháng 4 nhưng tại thời điểm trước ngày 15/8 được không?

Được. Nhưng chỉ những lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (mẫu 02) mới được hỗ trợ. Còn người lao động quay trở lại thị trường lao động (mẫu 03) thì phải nộp từng tháng – không được gộp.

Chuyên mục: .