Câu 40: Nếu người lao động là người nước ngoài thì mẫu 01 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có cần phải viết bằng tiếng Anh rồi dịch công chứng không? Hay phải ghi bằng tiếng Việt?

Hiện tại chỉ quy định một mẫu 01 duy nhất nên nếu đơn vị có người lao động là người nước ngoài thì có thể hỗ trợ người lao động nước ngoài điền mẫu 01 bằng tiếng Việt.

Chuyên mục: .