Câu 4: Vì sao doanh nghiệp không được duyệt chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất?

Những trường hợp doanh nghiệp có thể không được duyệt như sau:

– Thống kê số lượng lao động giảm chưa đúng quy định (Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg)

– Doanh nghiệp đã được tạm dừng đóng đủ 12 tháng vào năm 2020 (Khoản 2 Điều 6 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg)

Chuyên mục: .

Trả lời