Câu 4: Người lao động thuê trọ và đang làm việc trong hợp tác xã có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì người lao động làm việc trong hợp tác xã vấn được hỗ trợ với điều kiện:

– Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 1/4/2022 đến 30/6/2022

– Có hợp đồng lao động (từ 01 tháng trở lên) được giao kết trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến 30/6/2022.

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.