Câu 4: Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh bị tạm dừng hoạt động có được hỗ trợ chính sách chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương?

Căn cứ pháp lý: Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu các đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19”

Căn cứ quy định trên, người lao động làm việc tại hộ kinh doanh không được hỗ trợ chính sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.