Câu 4: Người lao động được hưởng chính sách ngừng việc mà phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế để phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại khu vực cách ly tập trung thì có được hỗ trợ tiền ăn theo Chương VII của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Người lao động được hưởng đồng thời cả 2 chính sách hỗ trợ ngừng việc và hỗ trợ tiền ăn khi điều trị, cách ly tập trung nếu đáp ứng đủ điều kiện của từng chính sách hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời