Câu 4: Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng quá 03 tháng không làm hồ sơ nhận trợ cấp thì có được xem như “không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp”?

Căn cứ pháp lý: Điều 49 Luật Việc làm 2013; Nghị định 28/2015/NĐ-CP

Căn cứ Điều 49 Luật Việc làm 2013 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì người lao động được xá định là không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật;

– Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với trường hợp giao kết hợp dồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên);

– Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với trường hợp giao kết hợp dồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng);

– Đang không đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có việc làm theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hoặc thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 49 Luật Việc làm 2013.

Như vậy, trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng quá 03 tháng không làm hồ sơ nhận trợ cấp không được xem như “không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Chuyên mục: .

Trả lời