Câu 4: Người lao động đã thỏa thuận nghỉ không hưởng lương với người sử dụng lao động nhưng vẫn muốn đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ không lương có được không?

Căn cứ pháp lý:Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng hoặc từ 03 tháng đến dưới 12 tháng hoặc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ quy định nêu trên, nếu người lao động ngừng việc/nghỉ không hưởng lương/tạm hoãn hợp đồng lao động thì việc đóng bảo hiểm xã hội được chia thành các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Nghỉ làm nhưng dưới 14 ngày/tháng thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội.

– Trường hợp 2: Nghỉ làm và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, người lao động và người sử dụng lao động sẽ không đóng bảo hiểm xã hội.
– Trường hợp 3: Nghỉ làm từ 14 ngày làm việc trở lên nhưng vẫn được hưởng lương ngừng việc thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội.

Chuyên mục: .