Câu 4: Mức giảm vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp là bao nhiêu phần trăm?

Căn cứ pháp lý: Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

⇒ Như vậy, mức giảm sẽ là 0,5% đối với trường hợp thông thường và bằng 0,3% đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà đã đề nghị được giảm mức đóng.

Chuyên mục: .

Trả lời