Câu 4: Hộ kinh doanh kinh doanh nhiều lĩnh vực, bị tạm ngừng một trong các lĩnh vực có được hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định điều kiện hỗ trợ đối với hộ kinh doanh như sau: “Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.”

Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh nhiều lĩnh vực, bị tạm dừng một lĩnh vực nhưng các lĩnh vực khác vẫn hoạt động thì không đủ điều kiện được xem xét, hỗ trợ.

Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng chỉ hoạt động một lĩnh vực mà lĩnh vực đó bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được xem xét hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời