Câu 4: Địa phương được quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do một lần hay nhiều lần? 

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Theo tinh thần chung của Nghị quyết 68/NĐ-CPQuyết định 23/2021/QĐ-TTg giao cho các địa phương quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do, tùy thuộc vào điều kiện, đặc điểm, bối cảnh dịch bệnh của từng địa phương. Trong đó, Nghị quyết 68/NĐ-CPQuyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được nhận 01 lần trong 01 chính sách hỗ trợ.

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp và khó lường, việc hiểu và áp dụng các chính sách ở mỗi địa phương cần được thực hiện sáng tạo, linh hoạt và chủ động, nhằm đảm bảo phù hợp với công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở mỗi địa phương và hỗ trợ nhanh chóng, đúng đối tượng cho người dân, người lao động trên địa bàn.

Trường hợp địa phương xét thấy cần thiết phải hỗ trợ nhiều lần cho lao động tự do thì địa phương áp dụng các quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ngân sách Nhà nước để quy định chính sách cho lao động tự do.

Chuyên mục: .

Trả lời