Câu 35: Người lao động thuê trọ trước 01/02/2022 có được hỗ trợ không hay chỉ những người lao động ở trọ đúng từ 01/02/2022 mới được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Người lao động thuê trọ từ trước thời điểm theo quy định vẫn được hỗ trợ, miễn sao tại thời gian theo yêu cầu của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg người lao động vẫn còn ở trọ.

Chuyên mục: .