Câu 34: Người lao động ký hợp đồng vào ngày 15/04 thì tháng 04 có được tính hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Giả sử người lao động thỏa các điều kiện còn lại?

Người lao động ký hợp đồng vào ngày 15/04 => Giả sử trong tháng 04 người lao động đủ số công tham gia bảo hiểm xã hội (không nghỉ không lương ngày nào) thì vẫn tham gia bảo hiểm xã hội bình thường. Nếu có tham gia bảo hiểm xã hội tháng 4 thì tháng 4 vẫn được tính là tháng thỏa điều kiện theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.