Câu 31: Người lao động làm việc hết tháng 04 và nghỉ việc hẳn vào tháng 05. Người lao động có thuê trọ ở vào tháng 4 thì có được hỗ trợ theo chính sách tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Giả sử người lao động đã thỏa các điều kiện khác.

Tại tháng lập hồ sơ đề nghị (tháng 05) người lao động đã thôi việc hẳn tại đơn vị. Cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn xác nhận được

Chuyên mục: .