Câu 30: Người lao động làm việc ở khu chế xuất, khu chế xuất không thuộc phạm vi Quyết định 08/2022/QĐ-TTg hỗ trợ – nhưng nơi người lao động thuê trọ thì có thuộc phạm vi hỗ trợ thì có được hỗ trợ không? Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ xét nơi làm việc nay nơi ở trọ hay cả 02 nơi?

Người lao động làm việc tại khu vực không được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì dù có ở trọ tại khu vực nằm trong Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cũng không được hỗ trợ.

Chuyên mục: .