Câu 3: Người lao động phải chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến do dịch. Nếu trong thời gian này, người lao động làm thêm ngoài giờ theo đề nghị của người sử dụng lao động thì có được lương làm thêm ngoài giờ?

Căn cứ pháp lý: Điều 95 Bộ luật Lao động 2019; Điều 107 Bộ luật Lao động 2019; Điều 98 Bộ luật Lao động 2019

Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 nêu: “Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.”

Như vậy, nếu người lao động làm tại nhà mà đảm bảo năng suất như tại công ty thì vẫn được chi lương đầy đủ, vì quy định chi lương không căn cứ vào địa điểm làm việc.

Căn cứ Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 về vấn đề làm thêm ngoài giờ, luật nêu: “Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.”

Nếu người lao động làm việc ngoài thời gian quy định giờ làm việc bình thường thì được xem là làm thêm ngoài giờ.

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 về lương làm thêm giờ:

“Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.”

Như vậy, người lao động trong trường hợp làm thêm ngoài giờ nhưng làm tại nhà vẫn được hưởng lương theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Chuyên mục: .