Câu 3: Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động nhưng các đơn vị này chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng luật lao động (không ký hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm xã hội,…) thì có được hỗ trợ không? Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ không?

Căn cứ pháp lý: Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NĐ-CP

Theo quy định về Luật lao động và Bảo hiểm xã hội, trường hợp người sử dụng lao động không ký hợp đồng, tham gia bảo hiểm xã hội cho đối tượng lao động bắt buộc tham gia là trái quy định. Do vậy, nhóm lao động này được hiểu là lao động tự do.

Người lao động tự do liên hệ Phòng Lao động khu vực để được xem xét hỗ trợ.

Đề nghị người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định liên quan về bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp,… để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Chuyên mục: .