Câu 3: Người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách ngừng việc đang mang thai và có 1 con nhỏ dưới 6 tuổi thì được hỗ trợ thế nào?

Căn cứ pháp lý: Điều 18 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách ngừng việc đang mang thai và nuôi một con nhỏ dưới 6 tuổi sẽ được hỗ trợ như sau:

– Hỗ trợ đối với cá nhân người lao động: 1.000.000 đồng

– Hỗ trợ thêm đối với trường hợp mang thai: 1.000.000 đồng

– Hỗ trợ thêm đối với trường hợp nuôi một con nhỏ dưới 06 tuổi: 1.000.000 đồng

Như vậy, tổng mức hỗ trợ là 3.000.0000 đồng và chỉ chi trả một lần.

Chuyên mục: .

Trả lời