Câu 3: Người lao động đang thử việc tại doanh nghiệp có được trợ cấp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương?

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Cụ thể, Khoản 2 Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu một trong những điều kiện được hỗ trợ bao gồm: “Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.”

Người lao động đang thử việc có thỏa thuận tham gia bảo hiểm xã hội tại tháng thử việc thì được hỗ trợ. Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không đủ điều kiện được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.