Câu 3: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng tháng 9 nghỉ không lương, nghỉ thai sản, tạm hoãn hợp đồng lao động không có tên trong danh sách tại Mẫu 01a mà BHXH gửi đơn vị thì phải làm sao?

Cơ quan BHXH các tỉnh rà soát theo Dữ liệu do Trung tâm CNTT gửi về. Các trường hợp không có tên trong danh sách do nghỉ không lương, nghỉ thai sản, tạm hoãn hợp đồng lao động từ trước đó thì sẽ rà soát sau. Sau khi chi trả xong các trường hợp có tên trong cơ sở dữ liệu đợt đầu sẽ hướng dẫn tiếp các trường hợp trên.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.