Câu 24: Đơn vị có người lao động là người nước ngoài thì khi nộp danh sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nên tách ra hay gộp chung? Vì người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội với mã đơn vị khác.

Đơn vị có người lao động là người nước ngoài thì cần làm hồ sơ mẫu 02 và mẫu 03 riêng. Mỗi mã đơn vị lập 01 mẫu. Đơn vị lập hồ sơ điện tử trong trường hợp này.

Chuyên mục: .