Câu 22: Doanh nghiệp có người lao động làm công việc đặc thù, phải đi công trình các tỉnh. Những nhân viên ở tỉnh phải tự thuê nhà, thuê trọ thì có thỏa điều kiện thuê trọ, thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Nếu người lao động thỏa các điều kiện hưởng còn lại theo quy định thì vẫn được hưởng chế độ này như bình thường.

Chuyên mục: .