Câu 21: Trong Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có yêu cầu người lao động kê khai mẫu 01 và có xác nhận của chủ trọ. Nhưng trong hồ sơ nộp cho Bảo hiểm xã hội và Phòng Lao động thì không yêu cầu nộp mẫu 01. Vậy mẫu 01 này đơn vị phải nộp cho cơ quan nào?

Mẫu 01 là mẫu yêu cầu người lao động lập và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực. Căn cứ theo quy định, người sử dụng lao động tiến hành ghi nhận mọi thông tin dựa trên mẫu 01 mà người lao động nộp. Đơn vị lưu trữ trong vòng 05 năm để phục vụ công tác thanh tra (nếu có). Trong trường hợp phát hiện sai phạm, thanh tra Bảo hiểm xã hội hoặc Phòng Lao động có thể truy thu số tiền này.

*Lưu ý: Phòng Lao động có thể yêu cầu bổ sung mẫu 01 đối với đơn vị là hộ kinh doanh.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.