Câu 21: Trên mẫu 01 mà BHXH đã gửi doanh nghiệp có thông tin về số điện thoại của người lao động nhưng số điện thoại bị sai thì doanh nghiệp nên lập mẫu số 02 hay 03 theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg để được hỗ trợ?

Đối thoại về vấn đề này, bảo hiểm xã hội nêu rõ: “Nếu thông tin sai thì phải điều chỉnh”. Trường hợp số điện thoại của người lao động sai, doanh nghiệp cần lập hồ sơ điều chỉnh thông tin. Sau khi hoàn tất điều chỉnh, doanh nghiệp lập danh sách vào mẫu số 03 để gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.