Câu 2: Ốm đau trong giai đoạn nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động thì có được giải quyết chế độ ốm đau?

Căn cứ pháp lý: Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Theo quy định tại điều này thì người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động, phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền… Hoặc phải nghỉ việc chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.

⇒ Như vậy, chế độ ốm đau hỗ trợ bao gồm ngày nghỉ và trợ cấp. Theo đó, người lao động chỉ hưởng ốm đau khi bị ốm đau mà không thể đến làm việc được.

(1) Trường hợp ốm đau khi nghỉ không lương

Trường hợp ốm đau khi nghỉ không lương, người lao động vẫn tính có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng tại tháng làm việc không đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội. Vì không đóng bảo hiểm xã hội nên người lao động dù có dùng được thẻ bảo hiểm y tế vẫn không được hưởng chế độ ốm đau.

(2) Trường hợp ốm đau khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Trường hợp ốm đau khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là thời gian không tính đóng bảo hiểm xã hội nên không được hỗ trợ chế độ ốm đau.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.