Câu 2: Người sử dụng lao động phải sử dụng số tiền được giảm thế nào?

Căn cứ pháp lý: Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.

Chuyên mục: .

Trả lời