Câu 2: Người sử dụng lao động nợ đóng bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động?

Căn cứ: Khoản 1 Điều 9 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 1 Điều 9 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu một trong những điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động bao gồm: “Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.”

Như vậy, nếu người sử dụng lao động đang chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thì không được hỗ trợ chính sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.