Câu 2: Người lao động tự do không có hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ mức bao nhiêu?

Căn cứ pháp lý: Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NĐ-CP

Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NĐ-CP nêu:

“Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.”

Như vậy, tùy vào chính sách địa phương nơi người lao động đang cư trú. Mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Chuyên mục: .

Trả lời