Câu 2: Người đang cách ly tập trung, điều trị COVID cần làm gì để được hưởng mức hỗ trợ này?

Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 5 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Tại điểm a Khoản 5 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu “Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly: Cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ vào hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này lập danh sách (theo Mẫu số 08a, 8b tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Như vậy, người đang cách ly tập trung, điều trị COVID-19 không cần làm bất cứ hồ sơ gì.

Chuyên mục: .

Trả lời