Câu 2: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế nhưng không đóng thuế do có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì có được hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 1 Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu một trong những điều kiện hộ kinh doanh được hỗ trợ bao gồm: “Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Quy định trên không yêu cầu hộ kinh doanh có đóng thuế nay không. Do vậy, hộ kinh doanh trong trường hợp câu hỏi trên vẫn được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời