Câu 2: Đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP gồm những ai?

Nguyên văn từ ông Lê Hùng Sơn:

Đối với NLĐ, đối tượng thụ hưởng là những NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021 (trừ các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập được NSNN bảo đảm chi thường xuyên) và NLĐ đã bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ ngày 1-1-2020 tới hết 30-9-2021 – thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cùng với đó, NLĐ đang tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến 30-9-2021 vẫn được hưởng chính sách.

Bên cạnh nhóm NLĐ được hỗ trợ, Nghị quyết Chính phủ nêu rõ: Giảm mức đóng vào Quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng, giảm trong vòng 12 tháng (kể từ ngày 1-10-2021 đến hết 30-9-2022) cho NSDLĐ. Được thụ hưởng chính sách này là NSDLĐ đang tham gia BHTN trước ngày 1-10-2021, không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.

AZTAX xin tóm tắt lại như sau:

👉 Đối với người lao động:

– NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30-9-2021

– NLĐ đã bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ ngày 1-1-2020 tới hết 30-9-2021

– NLĐ đang tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc ngừng việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến 30-9-2021 vẫn được hưởng chính sách.

👉 Đối với người sử dụng lao động

– NSDLĐ đang tham gia BHTN trước ngày 1-10-2021

*Trừ người lao động và người sử dụng lao động trong các đơn vị thuộc cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập được NSNN bảo đảm chi thường xuyên.

Chuyên mục: .