Câu 2: Đang trong thời gian tạm dừng đóng mà người lao động thôi việc thì doanh nghiệp có cần đóng bù ngay?

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

⇒ Như vậy, nếu trong thời gian tạm dừng đóng mà người lao động thôi việc thì cần được đóng bù ngay để báo giảm lao động và chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Chuyên mục: .

Trả lời