Câu 17: Làm thế nào để được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp như Nghị quyết 116/NQ-CP đã nêu?

Chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp như Nghị quyết 116/NQ-CP đã nêu chỉ áp dụng đối với đơn vị sử dụng lao động ngoài công lập hoặc công lập tự chủ tài chính. Đối với những đơn vị được hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trực tiếp trừ đi khoản chi phí này vào C12-TS hằng tháng, doanh nghiệp không cần lập hồ sơ nào khác.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vui lòng liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để bổ sung hồ sơ được giảm mức đóng này.

Chuyên mục: .

Trả lời