Câu 16: Người lao động sinh con trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động vẫn phải đóng đầy đủ vào các quỹ bảo hiểm xã hội còn lại. Người lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau – thai sản thì vẫn được giải quyết hồ sơ thai sản theo quy định.

Chuyên mục: .

Trả lời