Câu 14: Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí trong thời gian tạm dừng đóng thì có được giải quyết chế độ hưu trí?

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.”

⇒ Như vậy, khi người lao động có đủ điều kiện hưởng hưu trí thì doanh nghiệp cần tiến hành đóng bù ngay để giải quyết cho người lao động.

Chuyên mục: .

Trả lời