Câu 14: Đối với trường hợp BHXH ghi chú “Người lao động bị trùng họ và tên không dấu, ngày tháng năm sinh trùng với CSDL với số BHXH khác” khi làm hồ sơ theo hướng dẫn tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì phải làm gì?

Theo hướng dẫn từ cơ quan BHXH, đối với trường hợp người lao động bị ghi chú trùng họ và tên không dấu, ngày tháng năm sinh với số BHXH khác thì doanh nghiệp làm theo những bước sau:

Bước 1: Người sử dụng lao động công khai danh sách để người lao động biết, đối chiếu

Bước 2: Nếu quá trình tham gia của người lao động đúng và khớp với số sổ bảo hiểm xã hội đã nêu, đơn vị làm hồ sơ gộp sổ cho người lao động

Bước 3: Sau khi hoàn tất hồ sơ gộp sổ (hồ sơ gộp sổ thành công), đơn vị lập Mẫu số 03 hoặc hồ sơ điện tử 600M gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Xem hướng dẫn cách lập mẫu số 03 tại đây.

Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất ngày 10/11/2021.

Bước 4: Chờ và nhận kết quả từ cơ quan bảo hiểm xã hội

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiệm kiểm tra thông tin và chi trả cho người lao động. Nếu không chi trả, bảo hiểm xã hội gửi văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn xem xét và chi trả: 20 ngày làm việc từ ngày nhận được danh sách.

Bước 5: Chi trả cho người lao động không có tài khoản ngân hàng (nếu có)

Người sử dụng lao động nhận hỗ trợ từ cơ quan bảo hiểm xã hội và tiến hành chi trả lại cho người lao động không có tài khoản ngân hàng cá nhân.

Chuyên mục: .