Câu 12: Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì có được hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ pháp lý: Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp”.

Căn cứ tại quy định trên, người lao động làm việc tại hộ kinh doanh không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.