Câu 12: Hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất thì doanh nghiệp có được đóng bù theo nhiều đợt không hay phải đóng một lần?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Pháp luật về bảo hiểm xã hội cho phép người sử dụng lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội theo nhiều đợt khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đóng bù thành nhiều đợt sau khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì “Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.”

⇒ Do vậy, chỉ những khoản tiền đóng bù nằm trong thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội thì mới không phải tính lãi chậm nộp.

Chuyên mục: .

Trả lời