Câu 12: Cơ quan nào sẽ thực hiện việc xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Theo quy định hiện tại thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hướng dẫn, gửi mẫu cho doanh nghiệp để doanh nghiệp lập danh sách này. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tra soát dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội và xác nhận danh sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.