Câu 10: Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước có được hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp?

Căn cứ pháp lý: Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nêu các trường hợp được hỗ trợ không bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Như vậy, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước không được hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Chuyên mục: .

Trả lời