Câu 11: Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 yêu cầu F1, F0 phải đóng tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày. Nhưng theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 thì F1, F0 được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày. Vậy nên thực hiện theo Nghị quyết nào?

Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 16/NQ-CP; Nghị quyết 68/NQ-CP

Quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 yêu cầu F1, F0 phải đóng tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày và có hiệu lực từ ngày 08/02/2021. Trong khi quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày đối với người cách ly từ ngày 27/04/2021 đến ngày 31/12/2021 và có quy định tối đa 45 ngày đối với F0; tối đa 21 ngày đối với F1.

Như vậy, người là F1, F0 bị cách ly tập trung sẽ được tính theo chính sách như sau:

– Người cách ly từ 08/02/2021 đến ngày 26/04/2021: Tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày

– Người cách ly từ 27/04/2021 đến 31/12/2021: Được hỗ trợ tiền ăn nhưng không quá 45 ngày (đối với F0)  hoặc 21 ngày (đối với F1). Nếu thời gian cách ly, điều trị y tế vượt quá số ngày được hỗ trợ thì phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày.

Chuyên mục: .

Trả lời