Câu 12: Khi nhận mẫu 01 từ cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phải làm gì để người lao động nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP?

Khi nhận mẫu 01 từ cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội

  • Người sử dụng lao động lập Mẫu số 02 hoặc hồ sơ điện tử 600L gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những lao động có thông tin đúng. Xem hướng dẫn cách lập mẫu số 02 tại đây.
  • Người sử dụng lao động lập Mẫu số 03 hoặc h sơ điện tử 600M gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội đối với những lao động có thông tin cần điều chỉnh (nếu có) kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định. Xem hướng dẫn cách lập mẫu số 03 tại đây.

Thời hạn gửi hồ sơ:

  • Đối với danh sách lao động có thông tin đúng: 05 ngày làm việc từ ngày nhận danh sách từ cơ quan bảo hiểm xã hội;
  • Đối với danh sách lao động có thông tin cần điều chỉnh: chậm nhất ngày 10/11/2021.

Bước 3: Chờ và nhận kết quả từ cơ quan bảo hiểm xã hội

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiệm kiểm tra thông tin và chi trả cho người lao động. Nếu không chi trả, bảo hiểm xã hội gửi văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn xem xét và chi trả:

  • Đối với danh sách lao động có thông tin đúng: 10 ngày làm việc từ ngày nhận được danh sách
  • Đối với danh sách lao động có thông tin cần điều chỉnh: 20 ngày làm việc từ ngày nhận được danh sách.

Bước 4: Chi trả cho người lao động không có tài khoản ngân hàng

Người sử dụng lao động nhận hỗ trợ từ cơ quan bảo hiểm xã hội và tiến hành chi trả lại cho người lao động không có tài khoản ngân hàng cá nhân.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.