Câu 10: Người lao động thuê trọ nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội thì có được hỗ trợ theo chính sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cũng tại Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có nêu trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn được hỗ trợ – chỉ cần có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị. Tuy nhiên, Quyết định cũng có nêu người lao động này phải thuộc đối tượng tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, cụ thể:

– Người lao động có hợp đồng lao động là người giúp việc gia đình

– Người lao động đang hưởng lương hưu

– Người lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

– Người lao động đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

– Người lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

– Quân nhân, Công an, người làm công tác cơ yếu đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

– Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, nếu người lao động là đang thuê trọ, không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và cũng không thuộc một trong các trường hợp trên thì không được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.