Câu 10: Người lao động có từ 2 mã số trở lên và có các quá trình thất nghiệp bảo lưu chưa hưởng ở các mã số khác nhau đó thì có yêu cầu thủ tục cộng gộp lại chung về 1 mã số rồi mới giải quyết không?

Tất cả các trường hợp quá trình tham gia chưa đúng thì phải thực hiện theo đúng quy định của QĐ 595 và QĐ 505 trước khi giải quyết hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.