Câu 10: Đối tượng được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày cho người bị F1, F0 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có phân biệt là người lao động hay tất cả công dân?

Căn cứ pháp lý: Điều 25 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 25 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, quy định tại điều này chỉ nêu hỗ trợ đối với người và trẻ em là F1, F0. Không phân biệt đối tượng là người lao động làm ngành nghề gì. Như vậy, tất cả công dân bị F1, F0 đều được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời